August 2018

 

PRINCIPALELE MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE CADRULUI LEGISLATIV PRIN OUG 74/2018

In data de 19 Iulie 2018 a intrat in vigoare O.U.G. 74/2018, act normativ care modifica substantial Legea 211/2011 privind regimul deseurilor si Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, producand impact pentru toti participantii directi si indirecti in gestionarea deseurilor.

Principalele modificari sunt:

 1. PENTRU PRODUCATORI

Incepand cu 31 Martie 2019 se instituie de fiecare producator o garantie de 0.5 lei/bucata pe ambalajele primare reutilizabile (Art V, pct 2.2). Garantia se achita in cazul in care “beneficiarii nu deţin cantităţile de ambalaje necesare efectuării schimbului” (Art V, pct 2 (1))

 • Operatorii economici care pun pe piata produse in ambalaje reutilizabile trebuie “să organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de minimum 90%”. (Art V, pct 2.4 b)
 • Până la data de 1 ianuarie 2021 se va stabili prin Hotarare de Guvern, “un sistem de garanţie-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel.” (Art V, pct 2.5)
 • Incepând cu data de 1 ianuarie 2020 operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate sunt obligaţi să aibă 5% ambalaje reutilizabile din totalul ambalajelor puse pe piata nationala (inclusiv ambalajele inchiriate), “dar nu mai puţin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 şi să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.“(Art V, pct. 3)
 • Incepand cu 1 ianuarie 2019 obiectivele minime si obiectivele globale de reciclare si valorificare ce trebuie indeplinite, se majoreaza, in timp ce relatia subsidiara intre metal si aluminiu, respective obiectivul minim distinct pentru PET dispar. Noile obiective sunt listate in Anexa 3, mai jos.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015)
Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje
* Includ și incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie

Obiectiv Procent¹ (%) actual Procent (%) din 2019
Obiectiv global de valorificare 60 65
Obiectiv global de reciclare 55 60
Obiectiv de reciclare hârtie – carton 60 70
Obiectiv de reciclare materiale plastice 22.5 45
Obiectiv de reciclare PET 55 NA
Obiectiv de reciclare sticlă 60 65
Obiectiv de reciclare oţel 50 70
Obiectiv de reciclare aluminiu 21 30
Obiectiv de reciclare lemn 15 50

[1] Inserat pentru comparabilitate; nu apare in cuprinsul OUG 74/2018

Definitia introducerii pe piata nationala a produselor ambalate se modifica, eliminandu-se precizarea ca “Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.” (Anexa nr. 2 din Ordonanta, litera r, definitia “introducerii pe piata nationala”)

Realizarea obiectivelor de reciclare si valorificare a deseuri de ambalaje in mod individual va fi admisibila doar “cu ambalajele proprii”, doar daca producatorul detine ambalaje si nu cu ambalaje achizitionate prin colectori, “libere de sarcina” (Art V 5 (5) a))

2 PENTRU COMERCIANTI:

Cu privire la ambalajele reutilizabile, operatorii economici care comercializeaza cu amanuntul produse ambalate in ambalaje reutilizabile au urmatoarele responsabilitati: sa informeze consumatorii asupra garantiei si sistemului de preluare, sa primeasca ambalajele de la acestia, sa returneze garantia baneasca consumatorilor, pentru ambalajele “corespunzatoare pentru a fi reutilizate” (Art. V.4)

Operatorii economici care comercializeaza cu amanuntul produse ambalate in ambalaje reutilizabile in structuri de vanzare medie si mare au urmatoarele responsabilitati, pe langa cele prevazute anterior: sa puna la dispozitia clientilor de a alege produse in ambalaje reutilizabile si sa organizeze in cadrul zonei de vanzare sau in zona “imediat invecinata” infrastructura de preluare ambalaje reutilizabile si returnare a garantiei pentru acestea Art V.7 (2)

3. PENTRU ORGANIZATIILE DE TRANSFER DE RESPONSABILITATE:

Conditiile de licentiere ale organizatiilor de transfer de responsabilitate s-au modificat, introducandu-se doua conditii esentiale:

 • sa aiba actionari care, cumulat, au pus pe piata nationala in anul 2018 10.000 tone de ambalaje
 • sa depuna o garantie financiara in favoarea AFM in valoare de 2.000.000 lei care va fi executata de catre Administratia Fondului pentru Mediu “ca urmare a neachitării la scadenţă de către debitori a obligaţiilor fiscale” in cazul neindeplinirii obiectivelor de reciclare si valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (Art 5.5 (8))

Art I.2 (7): Producătorii sau organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime:

a) să desfăşoare activitatea, cel puţin la nivelul unui judeţ, în mediul urban şi rural, fără a se limita la localităţile acoperite de serviciul de salubrizare;

b) să gestioneze o gamă de produse şi materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deşeuri gestionate;

c) să asigure o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare în aria geografică în care îşi desfăşoară activitatea;

d) să aibă resursele financiare sau, după caz, financiare şi operaţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit răspunderii extinse a producătorilor;

e) să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:

(i) managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;
(ii) calităţii datelor raportate, inclusiv cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările ulterioare;

f) să facă publice informaţiile privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (5) lit. b);

g) în cazul organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului să facă publice informaţiile privind:
(i) acţionarii/asociaţii şi membrii;
(ii) contribuţiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piaţa naţională;
(iii) procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează deşeurile respective.

Asadar, organizatiile de transfer de responsabilitate pe ambalaje trebuie sa:

 • gestioneze din primul an de functionare o cantitate de minim 10.000 de tone
 • isi stabileasca strategii pe doua fluxuri distincte (deseu de ambalaj de la populatie si deseu de ambalaj din industrie si comert) insemnand doua strategii diferite si doua tipuri de tarife
 • preia toti producatorii care solicita preluarea de responsabilitate si toate tipurile de materiale si cantitatile acestora

Alte elemente noi introduse prin Ordonanta cu privire la managementul deseurilor de ambalaje:

 • Autoritatea publica centrala va asigura transparenta si corectitudinea in stablilirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje
 • UAT-urile au dreptul sa solicite OTR-urilor acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului si sa solicite OTR-urilor bani pentru desfasurarea campaniilor

4. PENTRU UNITATILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE:

Art V.7 (5) Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiilor au obligaţia:
a) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale;
b) să solicite organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele şi să stabilească modalitatea de plată pentru desfăşurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1);
c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale;
d) să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din cadrul localităţilor.

In textul Ordonantei se introduc noi definitii, dupa cum urmeaza:

 • deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie = toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport şi ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură şi compoziţie nu sunt similare cu deşeurile menajere;
 • deşeurile municipale =
  a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;
  b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.
  Din obligatiile mentionate
  la acest articol, coroborate cu cele doua definitii, reiese ca se doreste impartirea deseurilor de ambalaje pe doua fluxuri distincte, ambalaje din deseuri municipale si ambalaje din industrie si comert, prima categorie fiind gestionata de autoritati prin delegarea acestei obligatii firmelor de salubritate.

Taxa la depozitare prevazuta in Ordonanta de Urgenta 196/2005 a fost botezata “contributie pentru economie circulara”, in valoare de 30 lei/tona in 2019 si 80 lei/tona incepand cu 2020. Taxa la depozitare era prevazuta ca fiind 80 lei/tona din 2019 si 120 lei/tona incepand cu 2020.

Aceasta taxa este stabilita de catre autoritati in sarcina operatorilor de salubritatepentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte. “

ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 2 la la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
Valoarea contribuţiei pentru economie circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

Anul Valoarea contribuţiei pentru economia circulară (lei/tonă)
2019 30
Începând cu 2020 80

Pentru analizarea modificarilor si adaugirilor aduse prin Ordonanta de Urgenta 74/2018 Legilor 211/2011 si 249/2015, va invitam sa studiati cele 2 legi prezentate “in oglinda” cu versiunile anterioare, accesand link-urile de mai jos.

*Articol scris de echipa ExpertDeseuri.ro in colaborare cu echipa Green Enviro Solutions.

Ştiri naţionale

Blocurile din Sectorul 1 vor avea containere de gunoi ingropate dotate cu senzori de umplere si cartele electronice de acces, iar casele vor dispune de mini-statii de compost, dupa ce Consiliul Local a aprobat documentatia tehnico-economica pentru realizarea investitiei ”Sistem de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului 1”. Aflaţi mai multe detalii aici .
Dupa ce Consiliul Judetean Cluj a alocat 5 milioane de euro pentru remedierea dezastrului ecologic de la Pata Rat, acum e randul Primariei sa bage adanc mana in bugetul local: RADP Cluj plateste 2,7 milioane euro pentru montarea unei statii de tratare a levigatului la platformele temporare de deseuri. Cititi mai departe aici .
Sibiul nu-și mai sorteaza din deseuri, ci le vinde ”la vrac”. Pentru ca aproape 400 de tone de deseuri de plastic si metal, precolectate lunar de sibieni sunt refuzate de la sortare si redirectionate direct catre groapa de gunoi, autoritatile au luat decizia de a depozita temporar aceste deseuri si de a incerca sa le vanda ”la vrac”. Afla mai mute detalii aici.

Ştiri internaţionale

Reciclarea plasticului: cum functioneaza schemele de garantie-depozit pentru sticlele de plastic? O astfel de schema de incurajare a recuperarii si reciclarii ambalajelor din plastic ar putea determina scumpiri ale bauturilor pentru consumatorii englezi. Schema se va aplica tuturor recipientelor de bauturi de unica folosinta, indiferent daca sunt din material plastic, sticla sau metal. Mai multe: aici .
Zero Waste Scotland a confirmat datele și locatiile in care va oferi consultanta si informare, ca parte a angajamentului său de a oferi consultanta publica pe probleme si bune practici de waste management. Mai multe detalii puteti gasi aici .
Dupa China si Thailanda, Vietnam si Malaezia restrictioneaza importurile de deseuri. Primul ministru al Vietnamului a declarat ca guvernul sau nu va emite noi licente pentru importurile de deseuri. In Malaezia, ministrul locuintelor si al administratiei publice locale a anuntat saptamana trecuta ca guvernul a revocat licentele de import de deseuri din materiale plastice de la 114 fabrici. Aflati mai multe aici .

Legislaţie

Regimul deşeurilor
Legea Nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată 28 martie 2014, modificată prin OUG nr. 68/2016 – consultaţi aici.

Legea Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

Serviciul de salubrizare a localitaţilor
Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată prin Legea 99/2014;
OM 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Deşeuri din ambalaje
Legea Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje actualizată prin OUG 38/2016;si prin OUG 50/2019;
OM 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 31/2019.

Contribuțiile la Fondul pentru mediu

Contribuțiile la Fondul pentru mediu sunt reglementate prin OUG 196/2005, privind functionarea Administratiei Fondului pentru Mediu, amendata si completata succesiv prin mai multe acte normative:

Rubrică realizată cu sprijinul Asociaţiei ECOTECA